കാലിത്തീറ്റ ഫാക്ടറി, പട്ടണക്കാട്

2
3
4
cfd-pattanakkad
1/4 
start stop bwd fwd
പ്രതിദിനം 100 മെട്രിക് ടണ്‍ ഉല്പ്പാദനശേഷിയോടെ പട്ടണക്കാട് കാലിത്തീറ്റ ഫാക്ടറി 1985 ല്‍ സ്ഥിപിക്കപ്പെട്ടു.  പിന്നീട് 1993ല്‍ പ്രതിദിന ഉല്പ്പാദനശേഷി 300 മെട്രിക് ടണ്ണായി പ്ലാന്റ് വികസിപ്പിക്കുകയും ആധുനീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

 

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT