മില്‍മാമിന്‍

milmaminകാലികള്‍ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ക്രമപ്പെടുത്തി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമീകൃത ധാതു മിശ്രിതം - 1 കിലോ പാക്കറ്റുകളില്‍ വിപണനം ചെയ്യുന്നു.  കിടാരികളുടെ വളര്‍ച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതു കൂടാതെ പശുക്കളിലെ കൊഴുപ്പും പാലും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുണപ്രദമാണ്.  പശുക്കളുടെ പ്രസവങ്ങള്‍ തമ്മിലുളള ഇടവേളകളുടെ ദൈര്‍ഘ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ധാതുമിശ്രിതം പ്രയോജനകരമാണ്.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT