മില്‍മ റിഫ്രഷ്

refreshപാലധിഷ്ഠിത പാനീയങ്ങള്‍ക്കു പുറമേ മില്‍മ മാമ്പഴച്ചാര്‍ പാനീയവും വിപണിയില്‍ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.  പഴച്ചാര്‍ പാനീയങ്ങളുടെ മേഖലയില്‍ മില്‍മയുടെ മാമ്പഴ പാനീയം ഏറെ പ്രിയങ്കരമാണ്.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT