മില്‍മ പേട

pedanewശുദ്ധമായ പാലില്‍ പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്ത് ചൂടാക്കി ഏറിയ പങ്കും ജലാംശം നീക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രകൃത്യാഉളള മധുര പലഹാരമാണ്.  നിറങ്ങളോ, സംരക്ഷണോപാധികളോ ചേര്‍ക്കുന്നില്ല.  പാലില്‍ പ്രകൃത്യാ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കരോട്ടിന്‍ എന്ന പദാര്‍ത്ഥമാണ് മില്‍മ പേടക്ക് സ്വതസിദ്ധമായ നിറം നല്‍കുന്നത്.  കുട്ടികള്‍ക്കും ഭക്ഷണാനന്തരമുളള മുധരഭോജ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉത്തമം.  15 ഗ്രാം, 150 ഗ്രാം, 750 ഗ്രാം എന്നീ അളവുകളില്‍ വിവിധ പാക്കറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT