ഗുലാബ് ജാമുന്‍

gulab-jamunമില്‍ക്ക് ഖോവ, മൈദ, കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്ത പാല്‍ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതത്തില്‍ നിന്നും ജലാംശം പൂര്‍ണ്ണമായും നീക്കി ഉല്പ്പാദിക്കുന്നതാണ് ഗുലാബ്-ജാമുന്‍.  ഈ മിശ്രിതത്തെ ഗോളങ്ങളുടെ ആകൃതിയിലാക്കി നെയ്യില്‍ വറുത്തെടുക്കുന്നു.  ഈ വറുത്ത ഗോളങ്ങളെ പഞ്ചാസാര ലായനിയില്‍ മുക്കി അണുവിമുക്തമാക്കിയ ടിന്നുകളില്‍ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT