ചോക്കോ ബാര്‍

chocobarവളരെ നേര്‍ത്ത തടിക്കഷ്ണത്തില്‍ ചുറ്റി പുറം പാളി ചോക്ക്‌ളേറ്റും ആന്തരിക പാളി വാനില രുചിയുമുളള ഐസ്‌ക്രിം.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT