കുള്‍ഫി

kulfiപ്രതേ്യകമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ പാക്കറ്റുകളില്‍ നിറയ്ക്കുന്ന ഏലക്ക, കുങ്കുമപ്പൂ രുചികളില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ഐസ്‌ക്രീം ആണ് കുള്‍ഫി.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT