മില്‍മ ബട്ടര്‍

butter81% കൊഴുപ്പും 15.6% ത്താല്‍ കുറഞ്ഞ ജലവുമടങ്ങിയ മില്‍മ വെണ്ണ പാല്‍പ്പാടയില്‍ നിന്നുമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.  സൗകര്യ പ്രദമായ 100 ഗ്രാം, 200 ഗ്രാം, ഫാമിലി പായ്ക്ക്, 500 ഗ്രാം എന്നീ പായ്ക്കറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.  ഉപ്പിട്ടതും ഉപ്പിടാത്തതുമായ തരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT