സ്‌കിമ്ഡ് മില്‍ക്ക് കര്‍ഡ്

curd10% കൊഴുപ്പിതര ഖര പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  ആരോഗ്യ സംരക്ഷകമായി പൂര്‍ണ്ണമായും യന്ത്രവത്കൃത പ്രക്രീയയിലൂടെ ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.  പാല്‍ തൈരാക്കുവാന്‍ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്ത തൈര് ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ല.  500 എം.എല്‍ പാക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT