സംഭാരം

sambaram4.5% മൊത്തം കൊഴുപ്പും നൈസര്‍ഗിക രുചി സത്തുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  ആരോഗ്യ സംരക്ഷകമായി പൂര്‍ണ്ണമായും യന്ത്രവത്കൃത പ്രക്രീയയിലൂടെ ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.  വേനല്‍ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പറ്റിയ ഉത്തമ ദാഹശമിനി.  200 എം.എല്‍ പാക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT