പാല്‍

പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് സ്റ്റാന്റഡൈസ്ഡ് മില്‍ക്ക്

standerisedmilk4.5% കൊഴുപ്പും 8.5% കൊഴുപ്പിതര ഖര പദാര്‍ത്ഥങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  പായസവും മധുരപദാര്‍ത്ഥങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉത്തമം.  കുറച്ചുനേരം വച്ചിരുന്നാല്‍ കൊഴുപ്പ് മുകളില്‍ അടിയും.  500 എം.എല്‍. പാക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ഹോമോജനൈസ്ഡ് ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക്

homogenisedtone3% കൊഴുപ്പും 8.5% കൊഴുപ്പിതര ഖര പദാര്‍ത്ഥങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  ഇത് കാപ്പി/ചായ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും കട്ട തൈര് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉത്തമം. തുല്യ ലക്ഷണമുളളതാക്കപ്പെട്ടതിനാല്‍ ഇത് ചായ/കാപ്പി വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് പാല്‍ കുറഞ്ഞ അളവില്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതിയാകും.  ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ പാല്‍ പാത്രങ്ങളുടെ വശങ്ങളില്‍ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയില്ല.  അതിനാല്‍ പാത്രങ്ങള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നത് എളുപ്പമാകും.  കൊഴുപ്പ് മുകളില്‍ അടിയുകയില്ല.  500 എം.എല്‍ പാക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക് (സ്‌പെഷ്യല്‍)

pasteurisedtone353.5% കൊഴുപ്പും 8.5% കൊഴുപ്പിതര ഖര പദാര്‍ത്ഥങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  തുല്യ ലക്ഷണമുളളതാക്കപ്പെട്ടതിനാല്‍ കൊഴുപ്പ് തുല്യ ആകൃതിയിലുളള ചെറുഗോളങ്ങള്‍ ആകുന്നത് കൊണ്ട് പാല്‍പ്പാട ഉണ്ടാകുന്നില്ല.  പാലിന്റെ നൈസര്‍ഗിക സ്വാദും മെച്ചപ്പെട്ട ആസ്വാദ്യതയും ഉണ്ടാകുന്നു.

പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക്

pasteurisedtone33% കൊഴുപ്പും 8.5% കൊഴുപ്പിതര ഖര പദാര്‍ത്ഥങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  കുട്ടികള്‍ക്ക് പാലായും ബോണ്‍വീറ്റ തുടങ്ങിയ പോഷക വര്‍ദ്ധക വസ്തുക്കള്‍ ചേര്‍ത്ത് പാനീയമായും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.  കുറച്ചുനേരം വച്ചിരുന്നാല്‍ കൊഴുപ്പ് മുകള്‍ ഭാഗത്ത് അടിയുന്നതാണ്.  500 എം.എല്‍ പാക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ഡബിള്‍ ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക് (സ്മാര്‍ട്ട് മില്‍ക്ക്)

smartmilk1.5% കൊഴുപ്പും 9% കൊഴുപ്പിതര ഖര പദാര്‍ത്ഥങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  കൊഴുപ്പ് കുറവായതിനാല്‍ മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഉത്തമം.  ചായ/കാപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പാലധിഷ്ഠപാനീയങ്ങളായ ഫ്രൂട്ട് ഷേക്കുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.  തുല്യ ലക്ഷണമുളളതാക്കപ്പെട്ടതിനാല്‍ കൊഴുപ്പ് മുകളില്‍ അടിയുകയില്ല.  500 എം.എല്‍ പാക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT