ഉല്പ്പന്നശ്രേണി

പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് സ്റ്റാന്റഡൈസ്ഡ് മില്‍ക്ക്
പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ഹോമോജനൈസ്ഡ് ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക്
പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക് (സ്‌പെഷ്യല്‍)
പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക്
പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ഡബിള്‍ ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക് (സ്മാര്‍ട്ട് മില്‍ക്ക്)
സ്‌കിമ്ഡ് മില്‍ക്ക് കര്‍ഡ്
സംഭാരം
സെറ്റ് കര്‍ഡ്
പനീര്‍
മില്‍മ നെയ്യ്
മില്‍മ ബട്ടര്‍
മില്‍മ സിപ്പ്-അപ്
കസാട്ട
ഐസ്‌ക്രീം
ചോക്കോ ബാര്‍
കോണ്‍ ഐസ്‌ക്രീം
കുള്‍ഫി
മില്‍മ പേട
മില്‍മ ഇന്‍സ്റ്റെന്റ് പാലടമിക്‌സ്
ഗുലാബ് ജാമുന്‍
ക്രിസ്പി ചോക്കളേറ്റ്
മില്‍മ റിഫ്രഷ്
പാക്കേജിഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടര്‍ (പായ്ക്കു ചെയ്ത കുടിവെളളം)
പാല്‍പ്പൊടി
മില്‍മ പ്ലസ് (ചോക്കളേറ്റ്)
മില്‍മ പ്ലസ് (സ്‌ട്രോബറി)
മില്‍മാമിന്‍
മില്‍മ റിച്ച്
Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT